Ποιοί Είμαστε
Εγκαταστάσεις
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Τμήματα
Υποδομές
Εξειδικευμένη ψυχιατρική περίθλαψη, Ψυχοθεραπεία, Ομαδική ψυχοθεραπεία, Οικογενειακή θεραπεία, Συμβουλευτική, Εργοθεραπεία
Ψυχιατρικό, Ψηχογηριατρικό, Νοητικής στέρησης και Aναπτυξιακών διαταραχών, Εξαρτήσεων από ακλοόλ και Ψυχοδραστικών ουσιών, Δαταραχών λήψεως τροφής
Διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο με τον κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία, προσφέρει υψηλής ποιότητος υπηρεσίες τόσο κατά την οξεία όσο και κατά την χρόνια φάση